جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی

جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی

این جزوه جز مجموعه جزوات خلاصه نکات منابع رشته روانشناسی تربیتی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد برای کنکوری ها می باشد، در قالب pdf و در 184 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 184
حجم 2848 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


بخش اول: روش تحلیل کمی

فصل اول: روشهاي علمی

فصل دوم: تحقیق و مفاهیم آن

فصل سوم: مفهوم، سازه، متغیر

فصل چهارم: مسأله و فرضیه

فصل پنجم: جامعه و نمونه

فصل ششم: تحقیق زمینه یابی

فصل هفتم: مصاحبه

فصل هشتم: تحقیق آزمایشی

فصل نهم: آزمایش در محیط طبیعی (میدانی)

فصل دهم: پژوهش تاریخی

فصل یازدهم: پژوهش در عمل

فصل دوازدهم: تحقیق پس رویدادي

فصل سیزدهم: تحقیق کیفی

 

 قسمتی از متن جزوه :


بخش اول: روش تحلیل کمی  

در این روش محققان توسط روشهاي استاندارد و طرحهایی از پیش تعیین شده، نتایج آماري را به صورت عددي ارائه میدهند   

فصل اول: روشهاي علمی  

انسان در سرتاسر تاریخ حیات خود، منابع گوناگونی را براي تصمیم گیري مناسب، جهت حل مشکلات خود به کار برده است 

که این منابع اطلاعتی عبارتند از:  

1- تجربه  

2- استناد به صاحبنظران  

3- استدلال قیاسی  

4- استدلال استقرایی  

5- روش علمی  

1- تجربه:  

ابتداییترین و اساسیترین راه حل براي مسائل میباشد و فرد توسط حسهاي مختلف آنرا تجربه کرده و متغیرهاي یک 

پدیده پیچیده را بهطور جداگانه مورد بررسی قرار میدهد.  

مثلاً کودك تجربه مینماید که دست زدن به لیوان چاي داغ باعث سوختن دست او میشود.  

ولی گاهی مواردي وجود دارد که انسان نمیتواند از طریق تجربه به آن دسترسی پیدا کند. مثلاً: دست زدن به سیم لخت 

متصل به برق را نمیتوان تجربه نمود.  

گاه افراد مختلف از موقعیتهاي یکسان تجربه هاي متفاوتی را کسب میکنند. مثلاً: دست زدن به سیمهاي برق یک 

ساختمان براي یک برقکار بسیار عادي ولی براي یک فرد غیرمتخصص بسیار خطرناك میباشد.  

2- استناد به صاحبنظران:  

هنگامیکه انسان از طریق تجربه شخصی نتواند مشکلاتش را حل نماید از افرادي که قبلاً با آن مشکل برخورد داشته و 

آنرا حل نمودهاند، کمک میخواهد. مثلاً بدست آوردن اطلاعات و دادههاي معتبر از مراکزي همچون  

ولی در این روش نیز امکان اشتباه وجود دارد، که منابع اطلاعاتی و دادههاي آنها معتبر میباشد یا خیر.  همچنین توجه دارید که بین

صاحبنظران نیز امکان اختلاف نظر وجود دارد مثلاً نرخ تورم و بیکاري از دید سازمانهاي مختلف گاهاً متفاوت میباشد زیرا با

شاخصها و دیدگاههاي متفاوتی به جمعآوري دادهها پرداخته اند.  

3- استدلال قیاسی:  

نتیجه گیري از کل به جزء میباشد.  

مثال: در این هفته همه ي شهرهاي شمالی بارانی هستند، رشت جزء شهرهاي شمالی است پس این هفته رشت بارانی میباشد.  

استدلال قیاسی بین نظریه و مشاهده ارتباط برقرار میکند یعنی با استفاده از نظریه هاي موجود پدیدههایی که در حال وقوع هستند را

میتوان پیشبینی نمود.  

4- استدلال استقرایی:  

نتیجه گیري از جزء به کل میباشد و زمانی بهکار میرود که نمونه ما کوچک باشد در غیراینصورت نتیجه دقیقه و قابل اعتمادي به

دست نمیآید.  

مثال: در یک مسابقه دوچرخه سواري تحقیق میشود، افراد قد بلند از بقیه جلوتر هستند. در این نمونه کوچک ما میتوانیم رابطه

مستقیم قد و پیشتاز بودن را نتیجه بگیریم ولی در نمونههاي بزرگ همچون دوچرخه سواران ایران ما نمیتوانیم بهطور دقیق و علمی

این نتیجه را تعمیم دهیم.  

5- روش علمی:  

روش علمی ترکیبی از دو روش استقرایی و قیاسی میباشد. این روش نقاط ضعف دو روش قبلی را نداشته و با کمک مشاهدات

اطلاعات لازم جمع آوري و فرضیه ها آزمون میشوند.  

در این روش پژوهشگر ابتدا به صورت استقرایی، با استفاده از مشاهدات، فرضیه ها را مشخص کرده و سپس با توجه به استدلال

قیاسی، کاربرد منطقی فرضیه ها بررسی میشود.  

تفاوت روش علمی و استدلال استقرایی  

در استدلال استقرایی ابتدا پژوهشگر مشاهده میکند و سپس اطلاعات جمع آوري شده سازماندهی میشوند ولی در روش علمی

پژوهشگر استدلال میکند که چنانچه فرضیه تأئید شود چه حادثهاي اتفاق خواهد افتاد.

و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از download

خرید فایل word جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از download

دریافت فایل pdf جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از download

دانلود پروژه جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از download

خرید پروژه جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از download

دانلود فایل جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از download

دریافت نمونه سوال جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از download

دانلود پروژه جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از download

خرید پروژه جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از download

دانلود مقاله جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از download

دریافت مقاله جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از download

خرید فایل جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از download

دانلود تحقیق جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از download

خرید مقاله جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از download

دانلود فایل pdf جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از download

دانلود مقاله جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از www

خرید پروژه جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از www

دانلود فایل جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از www

دریافت فایل word جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از www

خرید نمونه سوال جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از www

دانلود فایل جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از www

دریافت فایل word جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از www

دانلود فایل word جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از www

خرید فایل جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از www

دانلود تحقیق جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از www

دریافت فایل pdf جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از www

دانلود پروژه جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از www

خرید کارآموزی جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از www

دانلود فایل pdf جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از www

دانلود کارآموزی جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از www

دانلود مقاله جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از pdf

دریافت پروژه جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از pdf

خرید فایل جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از pdf

خرید تحقیق جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از pdf

دریافت تحقیق جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از pdf

خرید فایل جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از pdf

خرید فایل جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود فایل جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از word

دریافت فایل جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از word

دانلود فایل جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از word

خرید نمونه سوال جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از word

دانلود تحقیق جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از word

دانلود تحقیق جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از word

خرید فایل word جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از word

دانلود پروژه جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از word

دریافت فایل جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از word

دانلود پروژه جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از word

دانلود پروژه جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از word

دانلود فایل جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از word

دریافت فایل جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از word

دانلود پروژه جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از word

دانلود کارآموزی جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از word

دریافت تحقیق جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از free

دانلود مقاله جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از free

دانلود فایل pdf جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از free

خرید تحقیق جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از free

دانلود پروژه جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از free

دریافت کارآموزی جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از free

دانلود فایل word جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از free

دریافت مقاله جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از free

دانلود فایل جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از free

دانلود فایل جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از free

دریافت فایل pdf جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از free

خرید کارآموزی جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از free

دانلود کارآموزی جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از free

دریافت فایل word جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از free

خرید تحقیق جزوه آموزش مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی از free


مطالب تصادفی